Slide
Få mere ud af din formue
Demetra KL
Slide
Udnyt dit økonomiske potentiale
Uvildig finansiel rådgivning
Slide
Få overblik og overskud
Landbrugsrådgivning
Slide
Bliv klogere på markederne
Gratis prøveabonnement

En kort horisont eksisterer ikke

Hos Demetra Fondsmæglerselskab er vi langsigtede investorer og af den opfattelse, at en defensiv strategi er vejen til et godt afkast i det lange løb. Vi vil påstå, at verden faktisk er meget forudsigelig. Derfor mener vi, at vores analytikkers viden om fundamentale tendenser, teknisk analyse og cykliske bevægelser være med til at forudsige bevægelserne i markederne i det lange løb.

Investeringsforeningen Demetra KL har helt frie rammer til at fastsætte andelen af aktier og obligationer mellem 0 og 100 %, så din investering kan øges og beskyttes i et evigt foranderligt marked. Denne fordeling foretages på basis af en nedskrevet og dynamisk investeringsmodel. Fleksibiliteten i investeringsforeningen betyder, at du ikke hele tiden skal tage aktivt stilling til enkelte aktier eller obligationer.

Vi tror på, at investeringsforeningen Demetra KLs strategi er den sundeste og mest profitable for vores kunder. Vores model har til formål at skabe et stabilt og udbytterigt afkast uden risiko for de store tab, der opstår, når markederne er i frit fald. Risikoen ved investering i investeringsforeningen Demetra KL er et forventet minimum afkast svarende til afkastet på lange obligationer.

Risikofaktorer: Her er nogle af de risikofaktorer, du bør være opmærksom på som investor:

Aktiemarkedsrisiko: Variationer i aktiemarkedet kan påvirke investeringens værdi.

Kreditrisiko: Risikoen for, at udstedere af obligationer ikke kan opfylde deres forpligtelser.

Rente- og obligationsmarkedsrisiko: Ændringer i rentesatser og obligationspriser kan påvirke investeringen.

Modpartsrisiko: Risikoen for, at en modpart ikke kan opfylde sine forpligtelser.

Risiko vedr. kontantindestående: Risikoen forbundet med at have pengestående i kontanter.

Valutarisiko: Risikoen for valutakursændringer, hvis investeringen involverer udenlandske valutaer.

Risikoindikator: Demetra KL er klassificeret som en middel-lav risikoklasse med en summarisk risikoindikator på 3 ud af 7. Dette indikerer, at mulige tab ved fremtidig performance forventes at være på et middel-lavt niveau. Husk altid at gøre din egen forskning, forstå de specifikke risici ved dine investeringer og konsultere en finansiel rådgiver, hvis du er usikker. Investering indebærer altid en vis grad af risiko, og det er vigtigt at være opmærksom på potentielle tab

I forbindelse med risikoindikatoren antages det, at du beholder produktet i 7 år. Den faktiske risiko kan variere betydeligt, hvis du indløser på et tidligt tidspunkt, og du kan få mindre tilbage. Den summariske risikoindikator angiver dette produkts risikoniveau i forhold til andre produkter. Den viser sandsynligheden for, at produktet vil tabe penge på grund af bevægelser i markedet, eller fordi vi ikke er i stand til at betale dig. Vi har klassificeret dette produkt som 3 ud af 7, som er en middel-lav risikoklasse. Dermed vurderes de mulige tab ved den fremtidige performance på et middel-lavt niveau, og dårlige markedsbetingelser påvirker sandsynligvis ikke vores evne til at betale dig

Office Demetra Afkast

Investeringsforeningen Demetra KL