Slide
Få mere ud af din formue
Demetra KL
Slide
Udnyt dit økonomiske potentiale
Uvildig finansiel rådgivning
Slide
Få overblik og overskud
Landbrugsrådgivning
Slide
Bliv klogere på markederne
Gratis prøveabonnement

Omkostninger & Risiko

Hvad koster det dig at investere?

Vi har et stort ønske om at gøre op med de uigennemsigtige omkostninger, som mange oplever i investeringsforeninger. Omkostningsstrukturen er ofte svær at gennemskue og løfter om højt afkast overskygger tit den detaljeret forklaring om hvilket udgifter, der er forbundet med investeringen. Dertil kommer også at hurtige handler og udskiftninger i investeringsportefølje faktisk også koster dig penge.

Det handler om at skabe overblik over dine omkostninger inden investeringen.

Det er tit de omkostninger der opkræves ”inde” i selve investeringen der er de største og sværeste at gennemskue. Det er de såkaldte løbende omkostninger. Dertil kommer ofte også et rådgivningshonorar, hvad enten du egentlig har modtaget rådgivning eller ej. Man kan også blive trukket for løbende administrationsomkostninger og resultatsbetinget honorar.

Udover de løbende omkostninger, er det desuden også vigtigt at have overblik over din købsomkostninger og omkostningerne ved salg af investeringsbeviserne.

I Demetra KL tjenes der ikke på formidlingsprovision, tegningsprovision eller resultatshonorar. Du vil altid kunne følge vores omkostningsstruktur på vores faktaark. Som investeringskunde betaler man for, at vi i investeringsfonden sammensætter investeringer baseret på vores strategi, og at vi flere gange om året tilpasser investeringerne til markedssituationen.

Omkostninger ved køb af Demetra KL

Når du køber:

Købskursen for et investeringsbevis fastsættes efter dobbeltprismetoden som indre værdi plus et emissionstillæg på maksimalt 0,75% af købsbeløbet under normale markedsforhold.

Emissionstillægget består af omkostninger til handelsomkostninger til køb i Demetra KLs portefølje og markedsføringstillæg til Demetra Fondsmæglerselskab.

Mens du ejer

De løbende omkostninger består af maksimum 1,1% i årligt porteføljeforvaltningshonorar af værdien af dine investeringsbeviser til Demetra Fondsmæglerselskab.

Dertil kommer maksimalt 0,9 %, der fordeler sig på administration, depotselskab, revisor, bestyrelse, børsnotering, market maker, udsteder af investeringsbeviser, Finanstilsynet og omkostninger i ETF fonde. Niveauet for dette er anslået på baggrund af en række forudsætninger.

Den aktuelle årlige omkostning ved Demetra KL er 1,48% og afhænger af værdien af dine investeringsbeviser.

Er værdien af dine investeringsbeviser kr. 500.000 dag 1, vil den løbende omkostning være kr. 20 for den pågældende dag.

Er værdien af dine investeringsbeviser kr. 550.000 dag 2, vil den løbende omkostning være kr. 22.

Dag 1 skal kursen på investeringsbeviserne altså reguleres, så værdien af hr. Nielsens portefølje falder med kr. 20 fra kr. 500.000 til kr. 499.980. Dag 2 skal værdien reguleres ned med kr. 22 fra kr. 550.000 til kr. 549.978 og så fremdeles.

Omkostningerne bliver løbende trukket fra kursværdien på investeringsbeviserne. Der kommer altså ingen ekstra omkostninger som skal fratrækkes løbende eller på dit endelige afkast ved salg af investeringsbeviset. 

Hvis du vælger at sælge

Salgskursen for et investeringsbevis fastsættes efter dobbeltprismetoden som indre værdi fratrukket et indløsningsfradrag på maksimalt 0,25 % af salgsbeløbet under normale markedsforhold.

Indløsningsfradraget skal dække omkostninger til Fontmarket og handelsomkostninger til salg i Demetra KLa portefølje. Der er ingen omkostninger til Demetra Fondsmæglerselskab når du sælger dine investeringsbeviser.

I forbindelse med køb og salg af Demetra KL vil der desuden være almindelige kurtageomkostninger til dit pengeinstitut.

Risiko

Risiko er en svær størrelse at definere. Høj risiko for en kan være lav risiko for en anden

strategien bag Demetra KL lægger vi vægt på at bevare eller forsvare kapitalen i urolige markeder. Det giver sig udtryk i mindre udsving i indre værdi.

Risikomålingen som er baseret på udsving i indre værdi placerer Demetra i gruppe fire på en risikoskala fra 1-7. Typisk er globale aktieforeninger – som investeringsfonden Investin Demetra kan sammenlignes med – placeret i gruppe 5. Investeringsforeninger med lange danske obligationer er typisk placeret i gruppe 3.

Du kan læse mere om risikovurdering og mærkning her

Maximum Draw Down

Det bekræftes også i en anden type risikomålingen, hvor man måler det største fald fra en top over en given periode. Nøgletallet kaldes ”draw down” og viser altså hvor meget formuen ville være faldet i procent i tilfælde.

Backtesten og reelle tal for investeringsfonden Investin Demetra viser et maksimalt draw down for strategien i perioden 1992-2013 på 18,11%.

For en passiv investering svarende til investeringsfonden Investin Demetras benchmark er det tilsvarende nøgletal 46,99%.

For aktier (MSCI) alene er tallet 59,07%.

Opererer man med en køb og behold strategi, betyder det at porteføljen skal stige henholdsvis 22,11%, 88,65% og 144,30% for at nå breakeven.

Strategien har dermed bevist sit værd og har en markant lavere risiko.